Polityka prywatności

Tecpoles Sp. z.o.o. - Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności daje podstawowy przegląd informacji o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, które umożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Firma Tecpoles GmbH (zwana dalej „Tecpoles” lub „my”) traktuje Państwa dane osobowe i informacje jako poufne i będzie stosowała się do przepisów z zakresu ochrony danych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu gromadzone są dane.

1. Podmiot odpowiedzialny

Za przetwarzanie danych na tej stronie odpowiada jej administrator
Tecpoles GmbH
Ingolstädter Straße 51
92318 Neumarkt, Niemcy
Tel     +49 (9181) 896-0
Fax    +49 (9181) 896-8075
E-mail info@tecpoles.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod poniższym adresem e-mail:
info@tecpoles.com

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Zasady ogólne
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące sytuacji majątkowej i osobistej określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Zalicza się do nich nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, dane dotyczące umowy i rozliczenia itp..

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie wówczas, jeśli będą one konieczne do uzasadnienia, skonstruowania lub zmiany stosunków prawnych (dane podstawowe o osobie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który zezwala na przetwarzanie danych dla realizacji umowy lub działań niezbędnych przed jej zawarciem. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) zostaną przez nas zgromadzone, przetworzone i wykorzystane, jeśli będzie to konieczne dla umożliwienia użytkownikowi, aby skorzystał i rozliczył usługę.
Pobrane dane klienta zostaną przez nas usunięte po zakończeniu zlecenia lub stosunku umownego. Niezależnie od tego stosujemy się do ustawowych terminów przechowywania danych.

2.2. Pliki Cookies
Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych plików cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń na komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim oferta jest przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane w przeglądarce.
Najczęściej używanymi przez nas plikami cookies są tak zwane „cookies sesyjne”. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookies zostaną zapisane na urządzeniu końcowym do momentu, aż je Państwo wykasujecie. Takie pliki cookies pozwalają na rozpoznanie przeglądarki przy kolejnych odwiedzinach. Możecie Państwo tak ustawić przeglądarkę, abyście byli informowani o plikach cookies i jedynie w poszczególnych przypadkach zezwalali na ich używanie, odrzucali przyjmowanie plików cookies do określonych przypadków lub uaktywnili automatyczne usuwanie plików cookies przy zamknięciu przeglądarki. Przy dezaktywacji plików cookies można ograniczyć funkcjonalność tej strony.
Pliki cookies, które są konieczne do przeprowadzenia elektronicznego przebiegu procesu komunikacji lub przygotowania wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka towarów), zostaną zapisane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies dla technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego przygotowania swoich usług. O ile zostaną zapisane inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy procesu przeglądania), zostaną one osobno potraktowane w niniejszej polityce prywatności.

2.3. Formularz kontaktowy
Jeśli wyślecie Państwo zapytania z pomocą formularza kontaktowego, wówczas Państwa dane z formularza kontaktowego zostaną wraz z zawartymi tu danymi kontaktowymi zapisane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek pytań końcowych. Takie dane nie zostaną przekazane bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych znajdujących się w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Taka zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana. Wystarczy wówczas przekazanie do nas nieformalnej informacji drogą mailową. Prawomocność procedur przetwarzania danych osobowych przeprowadzonych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona. Dane kontaktowe podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, aż zażądacie Państwo ich usunięcią, odwołacie swoją zgodę na zapis lub wygaśnie cel przetwarzania danych (np. po zakończonym przetwarzaniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące ustawowe postanowienia – w szczególności terminy przechowania – pozostaną nienaruszone.

2.4. Pliki logowania
W przypadku dostępu do stron Tecpoles dane użytkowania są przekazywane przez daną przeglądarkę internetową i zapisywane w pliku protokołu, w tak zwanych plikach logowania na serwerze. Zapisywane w tym zestawy danych zawierają następujące informacje: datę i czas wywołania, nazwę wywołanej strony, adresy IP, URL referencyjne (URL pochodzenia, z którego wchodzicie Państwo na stronę), przenoszoną ilość danych, a także dane dotyczące produktu i wersji używanej przeglądarki. Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł. Rejestracja tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w techniczne bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej – w tym celu muszą zostać zarejestrowane pliki logowania na serwerze.

2.5. Kodowanie SSL
Ta strona ze względów bezpieczeństwa i ochrony przenoszonych treści poufnych, jak na przykład formularz newslettera lub zapytania, przesłane przez Państwa do nas jako operatora strony, korzysta z kodowania SSL. Zaszyfrowane połączenie można poznać po tym, że adres w przeglądarce zmieni się z “http://” na “https://” i pojawi się symbol szyfrowania w adresie przeglądarki. Gdy kodowanie SSL jest aktywne, dane, przesyłane do nas, nie będą mogły być sczytywane przez osoby trzecie.

2.6. Informacja, blokada, usunięcie i sprostowanie
W ramach obowiązujących przepisów mają Państwo w dowolnym momencie prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, a także celu przetwarzania danych ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych.

2.6.1. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W tym celu w dowolnym momencie możecie się Państwo zwrócić do nas pod adresem podanym w Nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli zakwestionują Państwo prawidłowość zapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zasadniczo czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania kontroli macie Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetworzenie danych osobowych zostanie przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, zamiast usunięcia możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli Państwa dane osobowe nie będą już konieczne, ale będziecie ich nadal potrzebować do realizacji, ochrony lub skorzystania z roszczeń prawnych, macie Państwo prawo, aby zamiast usunięcia zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Jeśli zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO złożą Państwo odwołanie, należy zastosować zasadę ważenia interesów i proporcjonalności między naszymi a Państwa interesami. Tak długo jak nie zostanie ustalone, czyj interes przeważa, macie Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2.6.2. Odrzucenie e-maili reklamowych
Korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku założenia Noty prawnej do przesłania nie zamówionych reklam i materiałów informacyjnych jest zabronione. Operatorzy strony zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku nieuzasadnionego przesyłania informacji reklamowych, przez spam.

2.6.3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wiele procedur przetwarzania danych osobowych jest możliwych jedynie za Państwa wyraźną zgodą. Już wydaną zgodę można w każdej chwili odwołać. Do tego celu wystarczy nieformalna informacja do nas drogą mailową. Legalność przetwarzania danych, które odbyło się przed odwołaniem, pozostaje nienaruszona.

2.6.4. Prawo do odwołania względem pobrania danych w szczególnych przypadkach a także względem bezpośredniej reklamy (Art. 21 RODO)
Jeśli przetwarzanie danych jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e lub f RODO w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia zażalenia względem przetwarzania waszych danych osobowych w oparciu o przyczyny wynikające ze szczególnej sytuacji; obowiązuje to także względem profilingu opartego na tych postanowieniach. Aktualna podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie znajduje się w deklaracji danych osobowych. Gdy sprzeciw zostanie złożony, nie będzie można już przetwarzać danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie udowodnić, że dla przetwarzania zaistniały bardzo poważne przyczyny z zakresu ochrony, które przeważają nad Państwa interesem, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw według art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. W przypadku wyrażenia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

3. Obowiązek podania danych osobowych

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Tecpoles, użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia, wykonania i rozwiązania stosunku umownego oraz wypełnienia związanych z tym zobowiązań umownych lub dane, do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobligowani. Bez podania tych informacji, najczęściej nie będziemy w stanie zawrzeć, wykonać i rozwiązać odpowiedniej umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej nie jest konieczne do rozpoczęcia, wykonania i rozwiązania stosunku umownego lub do wypełnienia zobowiązań umownych, a także nie jest wymagane przez prawo, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Proszę wziąć pod uwagę, że niektóre funkcje witryny internetowej lub usługi mogą być niedostępne, jeśli użytkownik nie poda niezbędnych danych.

4. Przekazanie danych

Państwa dane osobowe zostaną przekazane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, jeśli my lub podmiot trzeci ma uzasadniony interes w udostępnieniu lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Podmiotami trzecimi mogą być również spółki zależne Tecpoles.
Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile będziemy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawnych lub wykonalnych zobowiązań urzędowych lub sądowych.

4.1. Zewnętrzni dostawcy usług
Zatrudniamy zewnętrznych dostawców usług do realizacji takich zadań jak usługi sprzedaży i marketingu, programowanie i hosting danych. Starannie wybraliśmy ww. dostawców usług i regularnie monitorujemy ich pracę, w szczególności staranność w postępowaniu z danymi i ich zabezpieczaniu. Wszyscy dostawcy usług są zobowiązani przez nas do zachowania poufności i zgodności z wymogami prawnymi.

4.2. Prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzoru
W przypadku naruszenia przepisów RODO osoba zainteresowana ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. Właściwy urząd:
Bawarski Urząd Ochrony Danych (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Niemcy
Tel  +49 981 53 1300
Fax +49 981 53 98 1300
E-mail poststelle@lda.bayern.de

Prawo do skargi nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

4.3. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do wydania danych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, jemu lub innej osobie trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli użytkownik zażąda transferu danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, będzie to możliwe tylko w takim zakresie, w jakim będzie to technicznie wykonalne.

5. Narzędzia analityczne i reklama

5.1. Google Analytics
Ta witryna internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy zachowań użytkowników Google Analytics. Operatorem usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookies”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze, umożliwiające analizę sposobu korzystania przez użytkownika z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa ze strony są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.
Przechowywanie plików cookies Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby stale optymalizować zarówno witrynę internetową jak i reklamę.

5.1.1. Anonimizacja IP
Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Dzięki temu adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego za niniejszą witrynę firma Google będzie używała tych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących aktywności internetowej i świadczenia wobec podmiotu odpowiedzialnego za witrynę dalszych usług związanych z korzystaniem z Internetu. W ramach usługi Google Analytics wysyłany z przeglądarki użytkownika adres IP nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

5.1.2. Wtyczka przeglądarki
Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; należy jednak pamiętać, że wówczas użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny. Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez cookies na temat korzystania ze strony (włącznie z adresem IP) przez pobranie pod następującym linkiem i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do własnej przeglądarki: Wtyczka do przeglądarki wyłączająca Google Analytics 

5.1.3. Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Spowoduje to usunięcie opcji odrzucania plików cookies, przez co uniemożliwi przyszłe pobieranie Państwa danych podczas wizyt na niniejszej witrynie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.
Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkowników w ramach usługi Google Analytics znajdują się w polityce prywatności Google.

5.1.4. Zawarcie umowy o przetwarzanie zamówień
Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z firmą Google i w pełni wdrażamy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych w ramach korzystania z usług Google.

5.2.  Google AdWords i śledzenie konwersji Google
Niniejsza strona korzysta z usługi Google AdWords. AdWords jest programem reklamowym firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).
W ramach Google AdWords używamy funkcji tzw. śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google, zapisywany jest plik Cookie śledzenia konwersji. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Pliki cookies śledzenia konwersji wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osoby. Jeśli użytkownik odwiedza różne strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i operator witryny mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i w ten sposób został przekierowany na daną stronę.
Każdy klient usługi AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Uzyskane za pomocą plików cookies śledzenia konwersji informacje służą do sporządzania statystyk konwersji dla klienta usługi AdWords, który zdecydował się na śledzenie konwersji. Klient usługi AdWords uzyskuje informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Jednak nie uzyskują żadnych informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, mogą Państwo zrezygnować wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w zakładce Ustawienia użytkownika. W takim wypadku użytkownik nie będzie uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Przechowywanie plików cookies śledzenia konwersji i korzystanie z tego narzędzia śledzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby stale optymalizować zarówno witrynę internetową jak i reklamę.
Więcej informacji o Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był każdorazowo informowany o zapisywaniu plików cookies, mógł zezwalać na ich zapisywanie w wybranych przypadkach lub całkowicie wyłączyć zapisywanie plików cookies, a także aby przeglądarka automatycznie usuwała pliki cookies po zakończeniu sesji.
Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

 

6.      Wtyczki i narzędzia

6.1. YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Używamy YouTube w trybie rozszerzonej ochrony prywatności. Ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje informacji o użytkownikach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak tryb rozszerzonej prywatności nie wyklucza całkowicie udostępniania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy wideo zostało odtworzone, YouTube łączy się z siecią DoubleClick Google.

W momencie odtworzenia wideo z YouTube na naszej stronie następuje połączenie z serwerami YouTube. Wówczas na serwer YouTube przesyłana jest informacja o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził. Jeśli użytkownik jest dodatkowo zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może powiązać zachowanie związane z przeglądaniem strony bezpośrednio z osobistym profilem YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się przedtem z konta YouTube.
Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookies na urządzeniu użytkownika. Za pomocą tych plików cookies YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą witrynę. Te informacje służą m.in. do tworzenia statystyk wideo, poprawy funkcjonalności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookies pozostają na urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte.
W niektórych przypadkach po uruchomieniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli.
Implementacja filmów wideo YouTube służy zwiększeniu atrakcyjności prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności YouTube.

6.2. Google Maps
Ta witryna korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Operatorem usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Niniejsze informacje są zazwyczaj przesyłane na serwery Google znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Dostawca niniejszej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych. Zastosowanie usługi Google Maps odbywa się w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dodatkowe informacje o postępowaniu z danymi użytkowników znajdują się w polityce prywatności Google.

7. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności, jeśli będzie to niezbędne do dalszego rozwoju technicznego. W takich przypadkach zaktualizujemy również naszą politykę prywatności. Z tego względu za każdym razem należy zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją naszej polityki prywatności.

06.08.2019